Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Business Analist

Start in overleg/ZSM
Den Haag
Ministerie van I&W

Als Business analist werkt u mee aan belangrijke behoeften binnen diverse pijlers.

DE UITGBREIDE INFOMATIE HIERONDER BEVAT VEEL INFO OVER DE DIVERSE PIJLERS/ONDERWERPEN. KORTOM U MAG ONDERDEEL UITMAKEN VAN EEN UITDAGENDE EN MOOIE OMGEVING. ( DE KLANT MAAKT GRAAG GEBRUIK VAN UW EXPERTISE EN ERVARING/KENNIS).Opdracht omschrijving

Opdracht voor Business-/informatieanalistes die voornoemde opdrachten kunnen uitvoeren en daarmee advies kunnen geven over de ontwikkeling van de informatievoorziening van het VTH-stelsel.

Van de analisten/adviseur wordt verwacht dat zij

Proces- en informatieanalyses kunnen uitvoeren;

Kunnen adviseren over de noodzakelijke verbetering en verandering van de informatievoorziening in het stelsel;

Gewend zijn om met meerdere belangen om te gaan;

Analytisch en communicatief sterk zijn;

Een hands-on mentaliteit hebben;

5-10 jaar ervaring hebben in vergelijkbare vraagstukken;

EXTRA INFO

Digitalisering VTH-stelsel
Milieubeleid en -toezicht staan volop in de belangstelling. Afgelopen jaar is uit rapporten van de Algemene Rekenkamer en de commissie Van Aartsen gebleken dat het VTH-stelsel onvoldoende goed functioneert. De samenwerking tussen partijen moet beter en in het bijzonder de informatievoorziening die daarvoor nodig is, is niet adequaat georganiseerd en heeft dringend verbetering nodig.
De Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is stelselverantwoordelijk voor het VTH-stelsel. In dit VTH-stelsel werken Rijksinspecties, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Omgevingsdiensten samen met partijen uit de justitiële keten (Politie, Openbaar Ministerie, FIOD) aan het borgen van een gezonde, schone en veilige leefomgeving.

Van directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van DGMI wordt verwacht dat zij ook ten aanzien van dit punt, de informatievoorziening, als stelselverantwoordelijke regie neemt en initiatieven ontplooit of stimuleert om tot verbetering te komen. Om hier invulling aan te geven, is het project Digitalisering VTH-stelsel gestart.

Het Interbestuurlijk programma Versterking VTH (IBP) werkt aan de informatievoorziening van de toekomst van het VTH-stelsel. Een complexe opgave. De informatievoorziening van het VTH-stelsel is op dit moment te typeren als een lappendeken. Er zijn verschillende definities van data, talloze ICT-systemen om data vast te leggen en te delen en er zijn tientallen initiatieven bij departementen, omgevingsdiensten en andere partijen in het stelsel, om het stelsel te verbeteren.Dat leidt onder andere tot de volgende problemen

In de uitvoering hebben vergunningverleners en toezichthouders een gebrekkige informatiepositie. Men heeft sommige informatie niet of het verkrijgen daarvan kost onevenredig veel tijd/capaciteit;

De aard en omvang van geconstateerde milieucriminaliteit en -overtredingen is onbekend;

Er is onvoldoende zicht op de effectiviteit van de inzet van instrumentarium om overtredingen en -delicten aan te pakken;Er bestaat geen integraal overzicht van toezicht en handhaving;

Het gebrek aan informatie leidt niet alleen tot een gebrek aan inzicht, maar maakt ook dat de overheid niet adequaat kan bijsturen;

Ook kan ongelijke behandeling van bedrijven optreden, zowel in de vergunningverlening als nadat een overtreding wordt geconstateerd.Om het informatievoorziening te verbeteren en te optimaliseren is een vijftal actielijnen gedefinieerd, te weten:

1 Het leggen van een fundament door het huidige informatielandschap te beschrijven (‘funderen’) Het informatielandschap beschrijft de informatievoorziening van het VTH-stelsel en geeft een duiding van de relevantie, kwaliteit en samenhang en geeft een startpositie voor het organiseren van verbetering en het ontwikkelen van informatiestandaarden en afspraken over gegevensuitwisseling. Bovendien maakt het landschap duidelijk in welke context de ontwikkeling en organisatie van de informatievoorziening van het VTH-stelsel plaatsvindt, en welke bestaande systemen en registers benut kunnen worden;

2 Verbeteren Het daadwerkelijk oplossen van knelpunten en doorvoeren van verbeteringen en indien mogelijk het geven van adviezen over het rationaliseren van het ICT landschap;

3 Adviseren Het helpen van andere stelselpartijen (en IBP pijlers) bij vraagstukken die een relatie hebben met de informatievoorziening, als dit een relatie heeft met de doelen van het IBP VTH.

4 Organiseren duurzame Informatievoorziening (‘organiseren’) Afspraken over data en datadefinities en over ICT standaarden moet worden geborgd in de keten en vooral in de organisaties van de ketenpartijen zelf. Het duurzaam organiseren hiervan vraagt om verankering van menskracht, kennis en aandacht voor de organisatie van de informatievoorziening van het VTH-stelsel.

5 Veranderen Het actief betrekken van de partijen in het stelsel bij de ontwikkeling van de informatievoorziening zodat het draagvlak ontstaat dat nodig is om de verbeteringen door te voeren.

Op een aantal punten zoekt het programma versterking bij het realiseren van de noodzakelijke verandering. Het betreft de volgende onderdelen:1 Het inrichten van ketentoezicht Toezichtsobjecten overschrijden regelmatig de grens van het werkgebied van toezichthouder of bevoegd gezagen. Dat leidt in de praktijk tot toezichtproblemen omdat het toezicht op deze objecten niet of onvoldoende kan worden opgevolgd of overgedragen. Opdracht is om een model voor ketentoezicht te ontwikkelen dat implementeerbaar is in meerdere toezichtketens. Het model moet minimaal een proces-, gegevens- en besturingsmodel bevatten. In dit traject is het hebben van kennis van keteninformatisering essentieel.2 Inrichten van risicogestuurd toezicht Partijen in het VTH stelsel willen in toenemende mate risico gestuurd gaan werken. De opdracht is om een risicomodel te ontwikkelen dat stelsel breed kan worden toegepast. Bij het risicomodel moet worden aangegeven welke informatiebehoefte moet worden ingevuld om risico gestuurd toezicht te kunnen houden. In deze opdracht is het hebben van kennis van risicomodellen en risico gebaseerd toezicht essentieel.

Openbaarmaking van vergunningen, toezichts- en handhavingsrapporten In toenemende mate dienen vergunningen, toezichts- en handhavingsrapporten openbaar gemaakt te worden. Om te voorkomen dat dit overal op een andere manier wordt gedaan is een uniforme openbaarmakingswijze gewenst. In dit traject is kennis van openbaarmaking en de middelen die daar overheid breed voor beschikbaar en/of in ontwikkeling zijn noodzakelijk.4 Het inrichten van monitoring op de kwaliteit van de uitvoering van het VTH stelsel en de kwaliteit van de leefomgeving. Om de kwaliteit van uitvoering van het VTH stelsel en de ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving te kunnen besturen wordt gewerkt aan een systeem van monitoring (bestaande aan visitaties, onderzoeken, etc.). Om dit goed vorm te kunnen geven is het essentieel dat de partijen in het stelsel de informatie beschikbaar hebben die voor de monitoring gewenst is. In deze opdracht moet de het gewenste systeem van monitoring worden vertaald naar de informatiebehoefte die door het stelsel moet worden ingevuld.5 Doorontwikkeling vergunningverlening De huidige uitvoeringspraktijk ten aanzien van vergunningverlening verouderd is en onvoldoende voorziet in de informatiebehoefte van partijen in en buiten het stelsel. In het stelsel zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om de vergunningverlening te verbeteren. In deze opdracht is het zaak om, rekening houdend met deze initiatieven, te komen tot een stelsel brede opzet van vergunningverlening die past bij de tegenwoordige tijd, Kennis van vergunningverlening is daarbij essentieel.6 Besturing op de informatievoorziening van het stelsel Met het verbeteren van de informatievoorziening van het stelsel is de besturing van de informatievoorziening op stelselniveau ook een vraag geworden. Welke stelselvoorzieningen zijn er, welke functie vervullen zijn. Hoe is het beheer en beschikbaarheid geregeld en wat kost het en wie betaald het? In deze opdracht werk je aan de inrichting van de governance van de informatievoorziening van het VTH stelsel. Kennis van het opzetten van governance van de informatievoorziening in complexe bestuurlijke omgevingen is essentieel bij de uitvoering van deze opdracht.7 Het ontwikkelen/uitwerken van informatiestandaarden en gegevensuitwisseling protocollen Voor het VTH stelsel wordt een bedrijfsobjectenmodel ontwikkeld als basis voor een stelsel breed informatiemodel. In deze opdracht werk je het objectenmodel uit tot een informatiemodel die als standaard dient voor het gehele VTH stelsel. Het is daarmee ook de basis voor gegevensuitwisseling in het stelsel. Je doet dit niet alleen maar in samenwerking met de architecten van het IBP VTH en partijen uit het stelsel. In deze opdracht is kennis over informatiemodellen/standaarden, keten- en netwerksamenwerking
essentieel.


Hoe dient uw aanbieding verzorgd te zijn
Cv (5 a4 en in het Nederlands)) Word-formaat waarin de eisen en waar mogelijk de wensen aantoonbaar in jouw werkervaring terug te lezen zijn, zodat je kunt laten zien dat je aan het gevraagde voldoet.
Begeleidende (persoonlijke) motivatie (ik- vorm) op deze aanvraag gericht.
Beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen).
Uurtarief (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). Neem contact op voor meer info.


N.B.
Aanbiedingen op basis van exclusiviteit
Na ontvangst van de aanbieding ontvangt u z.s.m. een reactie, via de mail, telefoon.


De aanbesteding van deze Mantel is (mede) gegund aan de combinatie DiVetro, Bartosz en LINKIT. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar de klant toe één aanbieder zijn.

 

 

Contacteer ons

Naam: Mark Schoonen

E-mail: Mark.Schoonen@Divetro.nl

Tel: +31682097371

Andere opdrachten

Neem direct contact op met onze resource consultants

Alwin Korz

Bel 06 13 69 21 77

Astrid van Dalen

Bel 06 57 00 30 24

Jay-Cee Tjin Liep Shie

Bel 06 157 18 93 45

Mark Schoonen

Bel 06 82 09 73 71

Tomas Senne

Bel 06 53 25 92 57

Yvonne van Westreenen

Bel 06 20 60 93 04

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Reageer op deze opdracht

  • Hidden
  • Max. bestandsgrootte: 4 MB.
  • Max. bestandsgrootte: 4 MB.

    Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nog geen reacties... Wilt u iets met ons delen?

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.