Onze aanpak

Onze aanpak

Een huis bouw je nooit alleen. Een bedrijf ook niet. U kunt immers onmogelijk overal even goed in zijn. Daarom is het verstandig om samen te werken met gespecialiseerde partijen. Dit proces heet “sourcing” en het is een belangrijke stap in de professionalisering van uw organisatie.

Maar hoe pakt u dat aan? Hoe stelt u een sourcingstrategie op? Hoe selecteert u de beste sourcingpartners?

Sourcing is een complex gegeven. Maar onze sourcingadviseurs zijn er op basis van hun praktijkervaring in geslaagd om complexe processen en modellen te vertalen naar eenvoudige stappenplannen voor specialisten én niet-specialisten: Het Sourcing Framework.

Het Sourcing Framework is een cyclisch en gefaseerd proces waarbij we achtereenvolgens uw sourcingstrategie bepalen, de beste samenwerkingsvorm(en) bepalen, specialistische partners selecteren (intern en extern), taken overdragen aan deze partners, de uitvoering van de taken begeleiden en de resultaten evalueren. Dit alles vanuit een centrale regie met uw eigen mensen.

1. Strategie

Uw ambities en doelstellingen bepalen de ideale sourcingstrategie voor uw organisatie. Wij helpen u om uw organisatiedoelstellingen naar de benodigde informatievoorziening en dienstverlening te vertalen. Dan bepalen we samen hoe we uw doelen kunnen realiseren.

Met behulp van een helder toetsingskader bepalen we samen waar uw organisatie goed in is en welke werkzaamheden u zelf blijft uitvoeren. We leggen ook vast wat u beter bij specialistische partners kunt beleggen en met welke partners, processen, mensen en business modellen u optimaal kunt samenwerken.

Vervolgens bepalen we de ideale samenwerkingsvormen en regie en de personele, juridische en financiële gevolgen van deze keuzes. Op basis hiervan bepalen we uw sourcingstrategie.

We ondersteunen ons advies altijd met een kwalitatieve en kwantitatieve businesscase, risicoanalyse, risicobeperkende maatregelen, sourcingcriteria en een project- en sourcingkalender.

Zo zorgen we er samen voor dat u uw doelstellingen haalt en dat uw organisatie goed presteert, nu en in de toekomst.

Ontdek hier de 6 belangrijkste ingrediënten van uw IT sourcingstrategie.

2. Selectie

Hoe selecteert u de beste partners om uw project te realiseren? Wij begeleiden u in een aantal stappen naar een goede selectie van interne en externe bronnen.

We starten altijd met een intake waarin we vaststellen of we alle informatie hebben om een goede selectieprocedure te starten. Vervolgens bepalen we de selectietactiek en een selectieplan op basis van uw wensen, eisen en verplichtingen.

Vervolgens consulteren we externe partners in de markt om te toetsen of de tactiek haalbaar is. Tot slot voeren we onze selectietactiek uit en ronden we het selectieproces af.

Wij adviseren altijd om uw interne (regie)organisatie nauw bij de selectieprocedure te betrekken. Dit zorgt voor een goede aansluiting tussen de regieorganisatie en de processen van de verschillende sourcingpartners.

Ontdek hier de 8 facetten van een goede sourcing selectie.

3. Transitie

Wanneer conform de strategie de specialistische partners zijn aangetrokken, starten we waar nodig met een nulmeting van de volledigheid en kwaliteit van uw documentatie en diensten. Deze nulmeting is cruciaal om later de resultaten van het sourcingtraject te evalueren.

Vervolgens beleggen we taken bij de verschillende partners. Zij zorgen er onder uw supervisie voor dat uw project op de gewenste manier uitgevoerd wordt.

Transities en transformaties zijn complexe trajecten met vaak ingrijpende resultaten. Wij zorgen met onze kennis en hulpmiddelen voor een optimale samenwerking tussen uw organisatie en uw partner(s).

Deze goede samenwerking is essentieel want het zorgt voor de continuïteit van de processen en het verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening meteen na de transitie en de transformatie.

Ontdek hier 8 tips voor een geslaagde transitie.

4. Operatie

Tijdens de operatiefase moet de samenwerking met uw partners zijn waarde bewijzen.

Wij helpen u de waarde te meten van de samenwerking met uw externe partners aan de hand van service levels, de bijdrage van IT aan de doelen van uw organisatie en de tevredenheid van uw klanten.

We besteden ook veel aandacht aan voortdurende verbetering op basis van de veranderende eisen van uw organisatie. Onze adviseurs helpen u graag om expliciete afspraken voor verbetering te maken.

Verder besteden we veel aandacht aan innovatie op het gebied van hardware en software, trends en ontwikkelingen, processen en disruptieve kansen en bedreigingen. Via creatieve sessies houden we alle partners scherp om elkaars belangen te versterken.

Ontdek hier 5 tips voor een gezonde operatiefase.

Regie

Sourcing is een complex proces met verschillende partners die goed moeten samenwerken. Een goede regie van alle partners en processen is dan ook cruciaal om uw doelen te behalen. Met een goede regie zorgt u er ook voor dat alle producten en diensten (blijven) aansluiten op de behoeftes en doelstellingen van uw organisatie.

Het Sourcing Framework geeft richting aan de inrichting van uw regie, net zoals een maatpak voor de specifieke omgeving van uw organisatie. Zo biedt het Sourcing Framework bijvoorbeeld alle hulpmiddelen om een “agile regie” in te richten, maar net zoals bij een goed maatpak kan het Sourcing Framework ook meegroeien met uw organisatie. Als uw organisatie verandert dan veranderen uw regie-eisen immers ook.

Ontdek hier de 7 kenmerken van effectieve IT-regie organisaties.

Evaluatie

We evalueren de doelen uit de strategiefase in alle fasen van de sourcingcyclus. In de strategiefase evalueren we de doelen voor een solide basis in de rest van het traject. Naarmate de fasen vorderen evalueren we de kwantitatieve en kwalitatieve doelen op basis van de business case.

Wij beschikken bij DiVetro inmiddels over een uitgebreid team van sourcingspecialisten en een uitgebreide verzameling van templates en checklists om de toegevoegde waarde van de sourcing in elke fase van het project te meten. Wij slaan onze lessons learned op in een kennisdatabase. Zo leren wij voortdurend bij. Hier plukt u de vruchten van.

Vragen of interesse?