Neem contact met ons op
+31 (0) 88 000 54 00
info@divetro.nl
Volg ons op LinkedIn
DiVetro BV
Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands

Algemene trainingsvoorwaarden

Lees hier over de algemene trainingsvoorwaarden van DiVetro.

Algemene trainingsvoorwaarden DiVetro B.V.

Deze voorwaarden gelden ten aanzien van de open inschrijving trainingen verzorgd door DiVetro B.V.

In deze Overeenkomst zullen de navolgende termen en uitdrukkingen de navolgende betekenis hebben, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1. Begripsbepaling
1.1. Website: De plaats op het internet, te weten de website van DiVetro B.V., waar zij de mogelijkheid biedt om door middel van communicatie een bestelling bij haar te doen.
1.2. Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DiVetro B.V een overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van DiVetro B.V en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij DiVetro B.V toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde trainingen te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Afnemer van een training kan zich hiervoor registreren op de Website van DiVetro B.V. De registratie op de site houdt in dat de Afnemer onderhavige voorwaarden accepteert.
2.2. De Overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de Website of anderszins en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door DiVetro B.V.
2.3. DiVetro B.V. is gerechtigd registraties te weigeren dan wel hieraan bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DiVetro B.V. dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de registratie. Er is dan geen Overeenkomst tot stand gekomen.
2.4. Als een training vol is, zal, indien mogelijk, in overleg met de Afnemer een nieuwe datum vastgesteld worden.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan Afnemer verstrekte materialen komen DiVetro B.V. toe.
3.2. Alle door DiVetro B.V. in het kader van de training aan Afnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Afnemer of diens organisatie. Het is Afnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
3.3. Het is Afnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens DiVetro B.V. verstrekte informatie (bijvoorbeeld trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij DiVetro B.V. daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

4. Vertrouwelijkheid
4.1. DiVetro B.V., haar medewerkers en/of door DiVetro ingeschakelde derden zullen de door de Afnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

5. Persoonsgegevens
5.1. DiVetro verwerkt de door de Afnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
5.2. De Afnemer garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door DiVetro.

6. Prijzen
6.1. De trainingen zullen tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven geleverd worden.
6.2. Tenzij anders vermeld, zijn alle door DiVetro B.V gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.
6.3. Prijzen voor open inschrijving trainingen zijn inclusief studiemateriaal, parkeren, trainingslocatie en catering, tenzij anders vermeld op de Website.
6.4. DiVetro B.V behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de Website worden ingevoerd.

7. Facturering en betaling
7.1. DiVetro factureert na totstandkoming van de Overeenkomst en levering van de training.
7.2. Online betaling zal vooraf aan de training geschieden op (een van) de manier(en) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
7.3. DiVetro B.V. hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Aan een bestelling kunnen door DiVetro B.V. nadere betalings-/bestel-voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van DiVetro B.V.
7.4. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op DiVetro B.V., uit welke hoofde dan ook.
7.5. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt DiVetro B.V. zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname.

8. Annulering, wijziging en vervanging door DiVetro
8.1. Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal DiVetro B.V. trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien dit niet mogelijk is en DiVetro B.V. de training annuleert zal DiVetro B.V. het deelnamegeld restitueren aan de Afnemer, in die gevallen waarbij er vooraf betaald is.
8.2. Afnemer heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens DiVetro B.V. is uitgesloten.
8.3. Bij onvoldoende inschrijvingen is DiVetro B.V. gerechtigd de training af te gelasten. Afnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
8.4. DiVetro B.V. behoudt zich voorst het recht voor de inhoud van een training aan te passen en aangekondigde trainers te vervangen.

9. Annulering, wijziging en vervanging door Afnemer
9.1. Tot 21 dagen voor aanvang van de training is kosteloze annulering van deelname door de Afnemer mogelijk. De deelnemer kan zich, indien er voldoende plek is, kosteloos inschrijven voor dezelfde training op een andere datum. Bij annulering door de Afnemer tussen 21 dagen en 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering door de Afnemer vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld of het offertebedrag in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen van de deelnemer (of in het geval van een Webinar deelnemen) zijn de volledige inschrijfkosten verschuldigd.
9.2. Restitutie van (een gedeelte van) het deelnamegeld kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. DiVetro B.V. kan een bewijs vragen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
9.3. Een deelnemer mag zich te allen tijde laten vervangen door een collega bij zijn eigen werkgever. Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd. Annuleren kan alleen per e-mail: academy@divetro.nl.

10. Aansprakelijkheid

10.1.Met het geven van de training aanvaardt DiVetro B.V. een inspanningsverplichting.
10.2.Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door DiVetro B.V. geleverde training de uiterste zorg wordt betracht, kan DiVetro B.V. de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.
10.3. DiVetro B.V. noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
10.4. DiVetro B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainingslocatie.
10.5. De aansprakelijkheid van DiVetro B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het deelnamegeld. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.
10.6. DiVetro B.V. is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door DiVetro B.V. verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal e.d.) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door DiVetro B.V. geleverde trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan DiVetro B.V. kenbaar worden gemaakt, t.a.v. DiVetro B.V., Hoofdstraat 20A, 3972LA Driebergen-Rijsenburg / academy@divetro.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de Afnemer geacht geen klachten te hebben.

Hoe kunnen wij u helpen?

Villa de Reehorst
Hoofdstraat 20A
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
Nederland

Stuur ons een bericht

  • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en vragen graag uw toestemming om u via e-mail informatie te bezorgen. Lees hier ons privacybeleid.